Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség

1011 Budapest

Fő u. 44-50.

 

 

Tárgy: Fellebbezés a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség KF: 5307-16/2003. számú, a METRO Kereskedelmi Kft. (2041 Budaörs, Budapark - Keleti u. 3.) részére Budakalász 4105 hrsz. alatt METRO nagykereskedelmi áruház létesítésére környezetvédelmi engedélyt megadó Határozata ellen

 

 

Tisztelt Főfelügyelőség!

 

A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség f. hó 7-én kézhezvett 5307-16/2003. számú Határozata ellen, mellyel  megadta a KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLYT  a Budakalászra tervezett METRO nagykereskedelmi áruház létesítésére, a törvényes határidőn belül

 

f e l l e b b e z é s t

 

jelentünk be. Fellebbezésünkhöz 10 000 Ft illetékbélyeget csatoltunk.

 

Fellebbezésünket az alábbiakkal indokoljuk:

 

Fenntartva a tervezett létesítmény előzetes környezeti hatástanulmányával kapcsolatban 2002. május 15-én kelt., a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőséghez benyújtott, jelen fellebbezésünkhöz másolatban csatolt véleményezésünkben foglaltakat, a tárgyi létesítmény ide telepítésével  szemben egyik legfontosabb ellenérvünk, hogy nem indokolható annak szükségessége.  Ennek indoklására a hatástanulmány sem volt képes, és nem is tartotta feladatának. Nem foglalkozik ezzel a kérdéssel a környezetvédelmi engedély sem. 

Indoklásában a Környezetvédelmi engedély leszögezi,  hogy a tevékenység a 20/2001. (II. 14. Korm. rendelet „B” mellékletének 84. pontja alapján  (beépítés területe, létesítendő parkolók száma) tartozik hatásvizsgálati kötelezettség alá.

Véleményünk szerint egy ilyen nagyságú kereskedelmi létesítmény környezetére gyakorolt hatásai (a település meglévő kereskedelmi hálózatával szemben helyzeti előnyök, nagyobb tőkeerő, stb. révén veszélyes, a helyi vásárlóerőt elszívó versenytársként lép fel, a térség és a település útjainak forgalmát növeli) azonosak a „B” fejezet 84. pontja alatt körülírt bevásárlóközpontok hatásaival. Ezért  e pont alapján is hatásvizsgálati kötelezettség terheli a tárgyi létesítmény tervét.

A  létesítmény indoklásának szükségességét  a 20/2001. számú Kormány rendelet 6. paragrafusa írja elő, tehát ez a kötelezettség mind az „A”, mind a „B” fejezetben felsorolt valamennyi  tevékenységre vonatkozik.

Budakalásznak – mint minden településnek -  nem nagy terjedelmű nagykereskedelmi áruházakra, bevásárlóközpontokra van szüksége, hanem eredményesen működő  kiskereskedelmi hálózatra, mely  a település minden részéről kényelmesen, rövid gyaloglással elérhető módon biztosítaná a lakosság bevásárlási szükségleteit.

Tehát a METRO áruház létesítése Budakalászon sem indokolt.

 

 

 

 

Másik ellenérvünk a termőföld és a táj védelmével kapcsolatos.

Annak ellenére, hogy a Határozat „Kötelezettségek, kikötések” címszó alatti rendelkezései nagy gondot fordítanak a felső humuszos réteg kezelésére, valamint  a tájba illesztésre,  továbbra is felelőtlen pazarlásnak tartjuk ennek a területnek a beépítését, nagy gépjármű-forgalmú létesítmény létrehozását.

A tervezett nagy forgalmú kereskedelmi létesítmény tájba illesztése pedig semmilyen módon sem oldható meg, tekintettel az (egyébként sajnálatos módon erősen megcsonkított területű) Omszk park, északi bányatavak rekreációs célú területeinek és a Duna-part felé eső területek látványára, korábbi hangulatára.  A létesítmény miatt kierőszakolt kétszintes csomópont látványa egyébként is lerombolna minden, „tájba illesztési” kísérletet.

 

Fenntartjuk a tervezett létesítmény forgalomvonzása miatti ellenérveinket is.  A Határozat elrendeli, hogy a megnövekvő gépjármű forgalom miatt a beruházás keretében, reprezentatív helyen szén-monoxid és nitrogén-oxidok mérésére immisszió-mérőhely létesüljön, és ezt a T. Felügyelőség megfelelő időnként ellenőrizni is szándékozik, továbbá előírja a használatbavételt követő  90. és 120. nap közötti zajmérésekkel annak bizonyítását, hogy a szállító és vásárló forgalom a közvetett és közvetlen hatásterületen  érintett utak jelenlegi zajkibocsátását nem növeli meg.

Ezek a kikötések gondosságra vallanak a T. Felügyelőség részéről, de sajnos nem nyújtanak semmilyen biztosítékot a már megépült létesítmény miatti közlekedési ártalmakkal szemben.

Ugyanis felmerül a kérdés: mi történhet akkor, ha a tervezett létesítmény miatti forgalom lég- és zajszennyezése túllépi a határértékeket?  Az ártalmakat elszenvedő, vagy az azt okozó létesítményeket le fogják bontani? Esetleg a lakóházak nyílászáróit passzív védelemmel  fogják ellátni, valamint az Omszk park  és az északi bányatavak környékének rekreációs funkcióját megszüntetni?

Itt most nem kívánunk kitérni a Budakalászi Önkormányzat településpolitikájának elhibázott voltára, de ezeket az összefüggéseket feltétlenül meg kellett említenünk.

Bár ismerjük a közlekedési prognózisok által mindenkor hivatkozott két naív fikciót, miszerint a gépjárműforgalom az idők során megállíthatatlanul, magától is  növekszik, de a használatos gépjárművek kibocsátásai egyre inkább csökkenni fognak a technikai megoldásoknak köszönhetően, továbbra is az a meggyőződésünk, hogy nem szabad nagy forgalmat vonzó bevásárlóközpontokat, áruházakat  létesíteni ott, ahol a miattuk  megnövekvő forgalom lakókörnyezetet, üdülő, rekreációs területeket, és amúgy is nagy forgalmú utakat érintene.

A Határozat kikötéseinek 13. pontja, mely előírja, hogy a tervezett nagykereskedelmi áruház megközelítését, valamint az áruszállítási és vásárlói forgalom bevezetését  „Budakalász lakóterület és a József Attila utca teljes szakaszának kizárásával kell megoldani”,   csak a közvetlen behajtásra vonatkozhat és nem mentesíti az oda irányuló forgalomtól a település lakott útjait.

 

Tisztelt Főfelügyelőség!

Fentiek alapján kérjük, hogy a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség  tárgyi Határozatát, mellyel a Budakalászra tervezett METRO áruház létesítésére megadta a környezetvédelmi engedélyt, szíveskedjenek megsemmisíteni!

 

Budapest, 2003. július 21.

 

Tisztelettel:

 

 

Schnier Mária

elnökhelyettes